ทำเนียบบุคลากร

1. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ประธานกรรมการ
2. รศ.ศศนินัท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองประธานกรรมการ
3. อ.ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตฯ
4. อ.ดร.สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ กรรมการ
5. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ
6. อ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง กรรมการ
7. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ
8. อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ
9. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
10. ดร.นารี คูหาเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ
11. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. อาจารย์จุไรรัตน์ จรรยา
2. อาจารย์สุภาวดี พุทธศรี
3. อาจารย์สำเนียง ผ่านสถิล
4. อาจารย์สมพร คำแหน
5. อาจารย์อนันต์สมิทธิ์ เขจรนารถ
6. อาจารย์สังวาลย์ สุพรรณ์

1. อาจารย์ปาจรีย์ รูปคม
2. อาจารย์สุกานดา แจ้งกัน
3. อาจารย์ยุพิน คลังวิเชียร
4. อาจารย์สุชาดา กะจะเดิม
5. อาจารย์ทิพย์สุดา ปัญญา
6. อาจารย์พัชรา กาจุลศรี
7. อาจารย์นฤทัย ลา
8. อาจารย์อติวัชญ์ เสมอใจ
9. อาจารย์ธนภัทร ดวงสวัสดิ์
10. อาจารย์กษิดิศ ปิ่นแก้วเกียรติ์
11. อาจารย์สุวิมล คงจ้อย

1. อาจารย์วธัญญา นิลวรรณ
2. อาจารย์ผ่องศรี เครือกลัด
3. อาจารย์นิตยา จำปา
4. อาจารย์ศิรินภา พาที
5. อาจารย์มริษา สร้อยสูงเนิน
6. อาจารย์ฉัตร เจนชัย
7. อาจารย์จีรพรรณ์ หน่อแก้ว
8. อาจารย์จิราภรณ์ เฟื่องฟู
9. อาจารย์พัทธนันท์ เขียวยันต์
10. อาจารย์เฉลิมพล เสียงอ่ำ
11. อาจารย์นรินทร์ อินทรี
12. อาจารย์นฤนาท ลำใย
13. อาจารย์พัฒนะ บุญลานช้าง
14. อาจารย์สืบสกุล สรวงสิงห์

1. อาจารย์พรพิศ ติยะวัฒน์
2. อาจารย์อริศรา รัตนกำพล
3. อาจารย์มาลิก นิ่มอนงค์
4. อาจารย์โชคไพศาล อับดุลเลาะห์
5. อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญนาค
6. อาจารย์นฤมล การชัยศรี
7. อาจารย์ประเสริฐ เจริญสุข

1. อาจารย์ถนัด บุญอิสระเสรี
2. อาจารย์ณัฐกูล แสนทวีสุข
3. อาจารย์รชา พูลพ่วง
4. อาจารย์สุกัญญา แรงกล้า
5. อาจารย์หัสนัย ประกอบนา

1. อาจารย์ยุพันธ์ เทพศรีหา
2. อาจารย์ชาญชัย ชังเหยี่ยว
3. อาจารย์วิรัตน์ ชูรัตน์
4. อาจารย์ยุวรัตน์ นักทำนา
5. อาจารย์วิฑูรย์ ใจใส

1. อาจารย์ฐิตารีย์ จารุวรรธน์
2. อาจารย์โยษิตา นารี
3. อาจารย์ณัฐฐินันท์ ฝอยฝน
4. อาจารย์สุดาวรรณ คำศรีพล
5. อาจารย์วุฒินันท์ โชคอำนวย
6. อาจารย์อรรคภณ วิชิรวัชร์
7. อาจารย์สัญญพงศ์ ภัทรกุลกนิษฐ
8. อาจารย์ทิพากร สุขชูศรี
9. Mr.Rommel June Perdido
10. อาจารย์นารีรัตน์ ละห้อย
11. อาจารย์จิราวรรณ แสนสวาท

1. อาจารย์สาธินี สายสุวรรณ

1. อาจารย์ปฏิมา แก้วบริสุทธิ์
2. อาจารย์รุจิดา ตรีบุบผา
3. อาจารย์ธิดาวรรณ ทิมอินทร์
4. อาจารย์วิภาภรณ์ ผาสุข
5. อาจารย์เย็นฤดี โพติยะ
6. อาจารย์ชุติมา รุ่งรัตน์
7. อาจารย์วันทนีย์ สินสมุทร
8. อาจารย์กนกวรรณ มูลสาร
9. อาจารย์เย็นฤดี โพติยะ

1. อาจารย์จริญญา ไทยแท้
2. อาจารย์ปัญจพร อะโนดาษ
3. อาจารย์รัชฎา พุทธพาท

1. อาจารย์นิชานาถ ทองที
2. อาจารย์สายพิน เหลืองพวงแก้ว
3. อาจารย์มัทนา อยู่เอี่ยม
4. อาจารย์อรภา หนูน้อย
5. อาจารย์อังศนา อ่อนสำลี
6. อาจารย์ธันย์ธิชา พนมคุณ
7. อาจารย์จิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ
8. อาจารย์ธัญยสรณ์ พูลประสงค์
9. อาจารย์นิชานาถ ทองที