ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ

ดร.นารี  คูหาเรืองรอง

ผู้อำนวยการ

เบอร์โทร : 02-529-0864

ต่อ 509

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา 

เบอร์โทร 02-529-0864

ต่อ 507

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 

เบอร์โทร 02-529-0864

ต่อ 171

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทร 02-529-0864

ต่อ 505

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายฉัตร เจนชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา 

โทร 02-529-0864

ต่อ 507

นายวุฒินันท์ โชคอำนวย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร 02-529-0864

ต่อ 171

นายไพศาล แสงจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

โทร 02-529-0864

ต่อ 506

ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางสาวสุภาวดี พุทธศรี ภาษาไทย การศึกษาประถมศึกษา
2 นายสมพร คำแหน ภาษาไทย การประถมศึกษา
3 นางสำเนียง ผ่านสถิล ภาษาไทย การศึกษาประถมศึกษา
4 นางสาวจุไรรัตน์ จรรยา ภาษาไทย ภาษาไทย
5 นางสุกานดา แจ้งกัน คณิตศาสตร์ การประถมศึกษา
6 นายอนันต์สมิทธิ์ เขจรนารถ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
7 นางสาวสังวาลย์ สุพรรณ์ ภาษาไทย ภาษาไทย
8 นางสาวพิมพ์รวี สันป่าแก้ว ภาษาไทย ภาษาไทย
9 นายประวัติ นวนแสง ภาษาไทย ภาษาไทย
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางสาวปาจรีย์ รูปคม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
2 นายธรรมรัฐ รูปคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
3 นางสาวนฤทัย ลา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
4 นางสาวทิพย์สุดา ปัญญา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
5 นายวัชรพล ปัญญา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 นายอโณชา ธิตะปัญ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 นางสาวเบญจวรรณ ศรีพรหมกุล คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
8 นางสาวอินทุอร พลเยี่ยม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์อินเตอร์
9 นายพจนารถ บุญภิละ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
10 นายอัครพล อนุพันธ์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
11 นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
12 นายวิทยา คันที คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
13 นายปองคุณ บุญณสะ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางผ่องศรี เครือกลัด วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 นางสาวนิตยา จำปา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 นางสาววธัญญา นิลวรรณ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 นายนรินทร์ อินทรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5 นายนฤนาท ลำใย คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
6 นางสาวศิรินภา พาที วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7 นางจีรพรรณ์ หน่อแก้ว วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
8 นายฉัตร เจนชัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา
9 นางสาวมริษา สร้อยสูงเนิน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
10 นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ วิทยาศาสตร์ เคมี เคมี
11 นางสาวสุรีย์รัตน์ บัวหอม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา)
12 นางสาวศันศนีย์ กนกแสง วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
13 นางสาวทิวาพร ใจสว่าง วิทยาศาสตร์ คมี เคมี
14 นางสาวรุ่งทิพย์ หึกขุนทด วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
15 นางสาววิชชุดา มั่นจิตร วิทยาศาสตร์ เคมี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
16 นายกษิดิษ ปิ่นแก้วเกียรติ วิทยาศาสตร์ วิศวะ วิศวกรรมอุตสาหกรรม
17 นายเฉลิมพล เสียงอ่ำ คอมพิวเตอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
18 นายสืบสกุล สรวงสิงห์ คอมพิวเตอร์ ศิลปการถ่ายภาพ
19 ว่าที่ ร.ต.ลัทธิชัย ชะนะเสนา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
20 นางสาวประพาพร มั่นคง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21 นางสาวพัชรี เปลียนภักดี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
22 นางพรสวรรค์ บูลาเทา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคการศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางสาวอริศรา รัตนกำพล สังคมศึกษา สังคมศึกษา
2 นางพรพิศ ติยะวัฒน์ สังคมศึกษา การประถมศึกษา
3 นายไพศาล แสงจันทร์ สังคมศึกษา ศาสนา ปรัชญา
4 นายประเสริฐ เจริญสุข สังคมศึกษา สังคมศึกษา
5 นายณัฐวุฒิ บุญนาค สังคมศึกษา สังคมศึกษา
6 นางสาวนฤมล การชัยศรี สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์
7 นายศุภกร วิเศษนันท์ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
8 นางสาวลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ สังคมศึกษา สหวิทยาการพัฒนาฯ
9 นายจิรยุทธ ทองระย้า สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ลำดั ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นายถนัด บุญอิสระเสรี พลศึกษา พลศึกษา
2 นายณัฐกูล แสนทวีสุข สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา
3 นางสุกัญญา แรงกล้า สุขศึกษา สุขศึกษา
4 นายวิโรจน์ ปักษา พลศึกษา พลศึกษา
5 นายหัสนัย ประกอบนา พลศึกษา พลศึกษา
6 นายนำพล รัตน์แก้ว พลศึกษา พลศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางยุพันธ์ เทพศรีหา นาฏศิลป์ นาฎศิลป์
2 นายชาญชัย ชังเหยี่ยว ดนตรีไทย การสอนนาฏยสังคีต
3 นายวิรัตน์ ชูรัตน์ ศิลปะ จิตรกรรม
4 นายสมภพ สมบูรณ์ นาฎศิลป์ นาฏศิลป์ศึกษา
5 นายปัญญา บัวสุดตา ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
6 นายพฤธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตร์
7 นายยุวรัตน์ นักทำนา ดนตรีไทย ดนตรีคีตศิลป์ไทย
8 นายศรัทธา สีแก้ว ครูดนตรีสากล ดนตรีสากล
ลำดั ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางสาวฐิตารีย์ จารุวรรธน์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 นางสาวจิราวรรณ แสนสวาท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวนารีรัตน์ ละห้อย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
4 นางสาววาสนา ฟักประไพ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวณัฏญา ธรรมสมพงษ์ ภาษาจีน ภาษาจีน
6 นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
7 นางสาวนวลักษณ์ สายสุทธิลักษณ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาและการสื่อสาร
8 นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
9 นางสาวณัฐวราพร วงศ์จันทร์ทอง ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
10 นางสาวจิราภรณ์ เสนาปัก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางยุพิน คลังวิเชียร การงาน การศึกษาประถมศึกษา
2 นางสาธินี สายสุวรรณ การงาน บริหารธุรกิจ
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางรุจิดา ตรีบุบผา ปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 นางสาวธิดาวรรณ ทิมอินทร์ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 นางสาววิภาภรณ์ ผาสุข ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 นางสาวชุติมา รุ่งรัตน์ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 นางสาวอรอุมา ชูแช่ม ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 นางสาวกนกวรรณ มูลสาร ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 นางสาวมณฑิญา พันธ์นาเหนือ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 นางสาวปณิสรา ปวงสุข ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
10 นางสาววันทนีย์ สินสมุทร ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน สาขาที่จบ
1 นางสาวรัชฎา พุทธพาท บรรณารักษณ์ บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2 นางสาวจุฑามาศ รักษาสวัสดิ์ จิตวิทยา จิตวิทยา
3 นางสาวพัชราภรณ์ ตุ่ยไชย จิตวิทยา จิตวิทยา
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นางนิชานาถ ทองที
2 นายสายพิน เหลือพวงแก้ว
3 นางสาวมัทนา อยู่เอี่ยม
4 นางสาวอรภา หนูน้อย
5 นางอังศนา อ่อนสำลี
6 นางสาวสิรภัทร สะอาดเอี่ยม
7 นางสุรีวัลย์ ไฉยา
8 นางสาวทัศวรรณ บรรดาศักดิ์
9 นางสาวกานดา รัตน์เกล้า
10 นางสางพนิดา ฮุนนางกูร