ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษา EP

เครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา