วิสัยทัศน์

โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพื้นที่ ที่มีผลงานประจักษ์ด้านการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21 มีความสำนึกในความเป็นพลเมืองดี และพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ปรัชญา

บ่มเพาะความสำเร็จ สื่อสารสามภาษา น้อมนำคำพระราชา งามสง่าในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต ภาษาอังกฤษเก่งกล้า กิริยาสง่างาม จิตอาสาเพื่อส่วนรวม

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทำความดี ละเว้นความชั่ว

2. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

3. นักเรียนมีความเป็นเลิศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

4. นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

5. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร

6. นักเรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ

7. นักเรียนมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงาน

8. นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น