ประวัติโรงเรียน

 • พ.ศ. 2517 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสอนบุตรหลานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับอนุบาล
  และประถมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งห้องโดยใช้อาคารหอพักมรกตหอพักบุษราคัมและหอพักไพฑูรย์
 • พ.ศ. 2523 ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 3 (ตึก 3)
 • พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็น
  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ปรับปรุงอาคาร
  เรียนห้องเรียนและขยายฉันเรียนจากเดิม 1 ห้องเรียน เป็น 2 ห้องเรียนในทุกระดับชั้น
 • พ.ศ. 2539 จัดสร้างอาคาร 1 หลังสำหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล
 • พ.ศ. 2540 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปรับอากาศ
 • พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็น
  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภฏวไลยอลงกรณ์มาเป็น
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง
  5 ห้องเรียน และขยายชั้นเรียนจาก 2 ห้องเรียน มาเป็น 3 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ.2558 จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง สำหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
  พ.ศ.2559 เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  พ.ศ.2560 เปิดสอนหลักสูตร English Program , Intensive English Program , Standard Program