การบริการของ RISC

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์สำหรับนักเรียน

ดูรายละเอียดหลักสูตร

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วีดีโอการสอนของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับประถมศึกษา
วีดีโอการสอนของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับมัธยมศึกษา

งานวิจัย และนวัตกรรม

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมของครู ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning