ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2)

#ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2) โดยใช้วิธีการสมัครแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

#สมัครได้ที่ https://forms.gle/JurZUXwnCtUjcMYm9

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครผ่านอีเมลล์(รอประมาณ 5 นาที) และให้ผู้สมัครพิมพ์พร้อมกับเซ็นต์ชื่อและติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ลงไปในใบสมัครให้เรียบร้อย กรุณาติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจากทางโรงเรียนด้วยช่องทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์สาธิตวไลยอลงกรณ์) ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 3 กรุณากรอกเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 5 หลัก ได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยยื่นใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือกและชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ สนามสอบในวันที่สอบคัดเลือก (เซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทุกฉบับ)

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบประกาศรับสมัคร แผนการเรียนที่เปิดรับ และจำนวนนักเรียน ได้จากหน้าแฟนแพจ (โพสต์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เวลา 14:01 น.)

หมายเหตุ : หากพบข้อผิดพลาด ข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ “ประชาสัมพันธ์สาธิตวไลย์”

หมายเหตุ : กำหนดการอื่นๆ สามารถติดตามได้จากช่องทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ หรือ www.satitvru.ac.th