ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (รอบ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1) สอบข้อเขียนด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์ วันที่ 21 เม.ย. 63

2) สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ VDO Conference วันที่ 22 เม.ย. 63

3) ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตาม QR Code ที่แจ้งไว้ท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 2)

#ตรวจสอบประกาศและรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3c04ikh