กิจกรรมเปิดเวทีแถลงผลการวิจัย และกิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ The Change Teaching 2020

นที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับ
นายตวง อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
และคณะครู จากสถานศึกษาต่างๆ
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
และกิจกรรมเปิดเวทีแถลงผลการวิจัย
และกิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ
The Change Teaching 2020 :
ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/

เครดิตภาพ : งานเลขานุการผู้บริหาร, ซุปเปอร์ไวส์, ทีมเว้นไว้ก่อน โปรดักชั่น