ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp For IEP. G.7-9

กิจกรรม Survey Vocabulary #รวบรวมคำศัพท์✌️
#ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp For IEP. G.7-9 การจัดกิจกรรมค่าย การเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps