ONE DAY ENGLISH CAMP

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ให้กับนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ Intensive English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรม ONE DAY ENGLISH CAMP ณ มวกเหล็ก พาราไดซ์รีสอร์ต อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรม ในรูปแบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps