คณะศึกษาดูงานจากประเทศจีนร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สารสนเทศ และการศึกษาอาเซียนจีน จำนวน 18 คน พร้อมคณะสื่อมวลชนจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดการแสดง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ 2019 The Thousand Miles On the Silk Road ในชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ “Youth Power Makes Change” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนของเยาวชนจีน
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์