กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคารประถมศึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/