“STEM CAMP” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

     ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ STEM CAMP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 จำนวน 332 คน

   สำหรับการจัดค่าย STEM จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

   สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/