สารจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆเพื่อให้สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติดีงามและสามารถดำรงตน อย่างมีความสุขมีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียนบ้านและชุมชนคือหัวใจของความสำเร็จอย่างมีคุณภาพผู้ปกครองมีส่วนสำคัญ ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งโรงเรียน จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดกวดขันให้มากขึ้นช่วยดูแลลูกหลานเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

โรงเรียนถือว่าสถานศึกษาคือบ้านหลังที่สองของนักเรียนทุกคนการให้ความรักความอบอุ่นการอบรมสั่งสอนเพื่อให้นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน การสร้างเสริมภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัยน่าศึกษาหาความรู้ สะอาดร่มรื่นนักเรียนอยู่ในกฎระเบียบภายใต้ บรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ท่านผู้นำชุมชนทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรม โรงเรียนสาธิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาและหากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยดิฉันพร้อมน้อมรับ นำมาปฏิบัติด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์