โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันรองรับสังคมอนาคตและความต้องการของนักเรียน โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งวิจัย สาธิต ทดลอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศึกษา เผยแพร่และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม เพื่อจัดบริการวิชาการแก่ผู้เรียนด้วยมาตรฐานการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นแหล่งสาธิต อบรมและเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ

          ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตและศึกษาวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้ได้รูปแบบและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาได้ระยะหนึ่งและมีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นเห็นได้จากการที่สถานศึกษาและองค์กรในท้องถิ่น เข้ารับบริการการจัดการศึกษาโดยการเข้ารับการพัฒนา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ออกนโยบายการต่อตั้งศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรม

ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ก่อตั้งศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรม

นางราตรี ตรีพรหม
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาในการก่อตั้งศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรม

ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์