งานวิจัยประจำปี 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อนวัตกรรม  ไฟล์ผลงาน
1 นาย เฉลิมพล เสียงอ่ำ แบบฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขึ้นตอนด้วยวิธีการสอนตามกระบวนการGPA S 5 Steps เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง วิชาโรโบติคส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นายนำพล​ รัตน์​แก้ว​ แบบฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด​ GPAS 5 Steps เพิ่อเรียนรู้เรื่อง​ เทเบิลเทนนิส​ การเสิร์ฟ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นางพรสวรรค์  บูลาเทา   ผลการใช้ชุดกิจกรรมรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรมของผู้เรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  เรื่องการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
4 นายฉัตร  เจนชัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวน  GPAS 5 Steps ร่วมกับโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
เรื่อง สยามของแรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
5 นางสาวอรอุมา ชูแช่ม ชุดกิจกรรมขวดน้ำแปลงกาย โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านศิลป์สร้างวรรค์ ชั้นอนุบาล 2 

 

6 นางสาวณัฏญา ธรรมสมพงษ์ แบบฝึกทักษะทางการคิดผ่านกิจกรรมtan gram ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้การเขียนภาษาจีนเรื่องสี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ. ชั้นประถมศึกษาปีที่4

7 นายยุวรัตน์ นักทำนา ชุดฝึกทักษะเครื่องดนตรีไทย(ฆ้อง)สร้างสรรค์ตามแนวคิด GPAS 5 Staps เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการบรรเลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 นางสาวจุไรรัตน์ จรรยา ชุดกิจกรรมภาษาไทย  ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่อง คำควบกล้ำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 นางสาววธัญญา​ นิล​วรรณ​ ชุดกิจกรรมนำความรู้สู่การคิดสร้างสรรค์ตามกระยวนนการ.​  GPAS 5 Steps เรีื่องโลกและอวกาศ​ชั้นประถมศึกษาปีที่​4
10 นางสาวชุติมา รุ่งรัตน์ ชุดสื่อการสอนคำคล้องจองภาพกับคำประกอบหน่วยการเรียนรู้ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps 

 

11 นายหัสนัย ประกอบนา ชุดกิจกรรมบทเรียนสำเร็จรูป กรีฑาประเภทลู่ (การเพิ่มความสามารถในการวิ่งระยะสั้น) ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการเล่นกีฬากรีฑา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
12 นางสาวมณฑิญา พันธ์นาเหนือ ชุดกิจกรรมสนุกกับสีหรรษา โดยกระบวนการ Gpas 5 Steps เพื่อพัฒนาด้านความสามารถของผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3 

13 นายสืบสกุล สรวงสิงห์ ชุดกิจกรรม QR Code ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่องการฝึกทักษะการนำเสนอด้วย Infographic

   

14 นางสาวนวลักษณ์ สายสุทธิรักษ์ แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้เรื่องการสื่อสารแบบ Small Talk ในสถานการณ์ต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางสุกัญญา​ แรงกล้า​ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามแนวคิด​ ACTIVE.REARNING GPAS 5 Steps เรื่อง​ ความปลอดภัยในชีวิต​ (ปัจจัยเสึ่ยง​ พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ)​
16 นางสาวนฤมล การชัยศรี แบบฝึกทักษะและเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
17 นายสมพร คำแหน ชุดฝึกกิจกรรม โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้สำนวนไทยสู่การเขียนตามจินตนาการ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 นางจีรพรรณ์  หน่อแก้ว ชุดกิจกรรม การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบพืช
19 นางสาวศิรินภา  พาที แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เรื่องลมฟ้าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรื่องบรรยากาศของเรา)   
20 นายณัฐวุฒิ   บุญนาค เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ และ การสร้างอินโฟกราฟิก  ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps
รายวิชา พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 นางสาวมริษา สร้อยสูงเนิน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เรื่อง การออกแบบและประดิษฐ์รถของเล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่าย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
22 นายชาญชัย ชังเหยี่ยว  ชุดกิจกรรมการศึกษา รูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย สู่การวิเคาระห์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่อง รูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิขาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 นางสาวสังวาลย์ สุพรรณ์ แบบฝึกทักษะโดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
24 นายณัฐ​กู​ล​ แสน​ทวี​สุข​ แบบฝึกทักษะ​โดย​กระบวนการ​GPAS 5 Steps เรื่องการว่ายน้ำ​  
25 นางสาธินี สายสุวรณ แผนการจัดกิจกรรม mini course  ศิลป์ประดิษฐ์สร้างสรรค์  GPAS 5 Steps
26 นางสาวธิดาวรรณ ทิมอินทร์ ชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการปั้นแป้งโดว์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
27 นางสาวสุรัสสดี มณีเนียม ชุดกิจกรรม นิทานหรรษา โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
28 นางยุุพันธ์ เทพศรีหา นวัตกรรมชุดฝึกทักษะ เรื่องการละเล่นของเด็กไทย (มอญซ่อนผ้า) ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
29 นายประเสริฐ​  เจริญ​สุข​ ชุดฝึกทักษะ​ส่งเสริม​การคิดวิเคราะห์​โดยกระบวนการ​Gpas​ 5.​Stepe​ เพื่อพัฒนา​ผลการเรียน​รู้​การเป็นพลเมือง​ดี​ของ ประเทศชาติ​และสังค​มโลก​ ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4​
30 นายถนัด บุญอิสระเสรี แบบฝึกทักษะโดยกระบวนการ Gpas 5 step  ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
31 นางผ่องศรี  เครือกลัด ชุดกิจกรรมศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ไฟฟ้าด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ GPAS 5   Staps เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

32 นางสาวนิตยา  จำปา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการGPAS 5 steps เรื่อง”ไขปริศนาพลังงานและไฟฟ้า” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” 
33 นางสำเนียง  ผ่านสถิล ชุดกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาการเขียนเรื่งจากภาพ
34 นางสาวทิพย์สุดา ปัญญา ชุดกิจกรรมการคิดวิเคาระห์ตามกระบวนการ GPAS Steps เพื่อการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชุดที่1 การสร้างรูแวงกลม
35 นางพรพิศ  ติยะวัฒน์ ชุดฝึกทักษะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
36 นางสาวพิมพ์รวี สันป่าแก้ว การพัฒนาทักษะเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
ด้วยแบบฝึกทักษะจากนิทานพื้นบ้าน ตามแนวคิด GPAS 5 Steps
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
37 นายศุภกร วิเศษนันท์ ชุดฝึกกิจกรรมเล่าเรื่องด้วยภาพ ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps
38 นายลัทธิชัย ชะนะเสนา ชุดกิจกรรม YouTube ชวนคิด ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์กับการประยุกต์ใช้งาน
39 นางสาวนารีรัตน์  ละห้อย แบบฝึกทักษะการอ่านนิทาน ตามแนวคิดGPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาการอ่านพยัญชนะประสมสระออ  และสระเออ
40 นางสาวรัชฎา พุทธพาท การจัดกิจกรรมการสอนวิชาแนะแนว โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อการเรียน”การรู้จักตนเองและวางเป้าหมายชีวิต” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  
41 นาย วิรัตน์ ชูรักษ์ ชุดกิจกรรมการศึึกษารูปแบบทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต สู่การวิเคราะห์และจำแนกประเภทตามกรับวนการ GPAS 5 Steps เรื่อง อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
42 นางสาวฐิตารีย์  จารุวรรธน์ ชุดฝึกทักษะการอ่านนิทานโดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่3
43 นางยุพิน คลังวิเชียร ชุดฝึกทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการเพาะเมล็ดพืชในกระถางตามกระบวนการ  GPAS 5 Steps เพื่อศึกษาเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการเพาะเมล็ดพืชในกระถาง
44 นางสาวสุภาวดี พุทธศรี แบบฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ ต่มแนวคิดกระบวนการGPAS 5 Steps เรื่อง คำคล้องจองและคำขวัญประจำห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์
45 นางรุจิดา ตรีบุบผา ชุดกิจกรรมฟ.ฟันสวยสะอาดตามกระบวนการGPAS 5 Steps เพื่อนพัฒนาการส่งเสริมสุขนิสัยการแปรงฟันสำหรับเตรียมอนุบาลอายุ2-3ปี
46 นางปาจรีย์  รูปคม ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
47 นายนรินทร์   อินทรี ชุดฝึกทักษะ อัลกอริทึม (Algorithm) จากสถานการณ์ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps  เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา
48 นายธรรมรัฐ รูปคม ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
49 นางสาวลภัสนันท์  สุวรรณศักดิ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในสังคม
ตามแนวคิด GPAS 5 Steps
50 นางสาววิราภรณ์ ผาสุข ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยโดยกระบวนการ GPAS 5 Steps

51 นายกษิดิศ ปิ่นแก้วเกียรติ์ ชุดกิจกรรมโครงงานหน้าเดียว ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้กฎของการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาที่4
52 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีพรหมกุล แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
53 นางสาวศันศนีย์​ กนกแสง เอกสารประกอบการเรียน​การ​สอนวิทยาศาสตร์​ชีวภาพ​โดยการวิเคราะห์​และสร้างแบบจำลองตามแนวคิดGPAS 5Stepเพื่อการเรียนรู้ เรื่องชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
54 นายอโณชา ธิตะปัญ แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
55 นางสาวกนกวรรณ มูลสาร ชุดกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล3 เรื่องหลอดมหัศจรรย์
56 นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการใช้คำกริยา 3 ช่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
57 นายวัชรพล ปัญญา แบบฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่องรูปเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2020กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
58 นางสาวนฤทัย ลา แบบฝึกทักษะการตัดสินใจตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
59 นางสาวณัฐวราพร วงค์จันทร์ทอง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค thinking map ร่วมกับกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
60 นายไพศาล  แสงจันทร์ ชุดฝึกทักษะ​การเรียนรู้​ตามกระบวนการ​GPAS 5 Steps ​เรื่องภูมิปัญญา​ไทย​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​4​
61 นายวุฒินันท์ โชคอำนวย แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เรื่อง Daily Routines เพื่้อพัฒนาทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
62 นายกัณป์ภัศ เขียวยันต์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีโดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เรื่องสารละลายเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
63 นายนฤนาท​ ลำใย แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์​ Mbot​ ชั้นประถมศึกษา​ปีที่​ 3 ผ่านกระบวนการ​ GPAS 5 Steps
64 นางสาวอริศรา รัตนกำพล ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ชวนคิด คุณธรรม 7 ประการ ด้วยหลักธรรม(โอวาท3)ตามแนวคิด GPAS  5 Steps เพื่อพัฒนาตนเอง และสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

65 นางสุกานดา แจ้งกัน ชุดนิทานสร้างโจทย์ปัญหาตามแนวคิด GPAS 5 Steps
66 นางวันทนีย์ สินสมุทร ชุดการทดลองน้าใสไหลสนุก โดยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล ระดับชั นอนุบาล 2

.