โรงเรียนต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นคนของพระราชา เป็นข้าของแผ่นดิน ช่วยพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จ.ปทุมธานี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ครูต้นแบบภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตฯ นำทีมออกจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี