โครงการสร้างครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับท้องถิ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการสร้างครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับท้องถิ่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษาอธิการบดี งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมตัวแทนครูต้นแบบโรงเรียนสาธิตฯ ไปจัดนิทรรศการให้กับครูระดับมัธยมศึกษา เขตภาคกลาง จำนวน 500 คน จุดที่ 2 กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29 กันยายน 2562 โดยนำนวัตกรรม ของโรงเรียน ของครูต้นแบบโรงเรียนสาธิต ฯ ผลงานโรงเรียน ผลงานของครู ผลงานนักเรียน ผลิตภัณฑ์นักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 STEPS