โครงการผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ สาธิตวไลยอลงกรณ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020