เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา เรื่องแจ้งการเปิดเรียน ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา

ขอแจ้งเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน โดยการสลับชั้นเรียนของนักเรียนรายสัปดาห์ ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์และแบบสอนในชั้นเรียน และมีการชดเชยในตารางเรียนแต่ละวัน ตามประกาศแจ้งและแนวทางปฏิบัติที่แนบมานี้
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมรับการเปลียนแปลง