เชิญชมรายการคมชัดลึก “ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของครู รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้จริงหรือ”

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมตัวแทนครูต้นแบบและนักเรียนต้นแบบ ไปร่วมรายการ “ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของครู รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้จริงหรือ”
โดยมี ดร.ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย์
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) นำการสนทนาถึงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กระบวนการสอนใหม่สร้างคนคุณภาพให้สังคม