ร่วมงานพิธีเปิดกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม และอาจารย์ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษาอธิการบดี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตฯ ไปร่วมการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมัธยมทั่วประเทศ 13 แห่ง และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในเรื่องการพัฒนางานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมัธยม ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี พร้อมมอบของที่ระลึก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับโรงเรียนสาธิต 12 แห่ง และร่วมงานพิธีเปิดกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยม เวลา 15.00 – 18.00 น.