รายชื่อนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าเรียนดี (นักเรียนภายนอก) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดรายงานตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องการเงินชั้น 2 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ

ดาวน์โหลดประกาศ –> https://bit.ly/35YHrTS