รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประถมศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประถมศึกษา

รายชื่อนักเรียนโครงการสอบประเมินและพัฒนา