ระกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563