มาตรการป้องกัน COVID-19 “เปิดเรียนอย่างปลอดภัย”

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 “เปิดเรียนอย่างปลอดภัย”

ข้อมูลเพิ่มเติม : Satit Fanpage