พิธีราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีราชสดุดี วันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมพิธี