ผลการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางด้าน Cover Dance

ผลการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางด้าน Cover Dance ในกิจกรรมเปิดเวทีเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ Active Learning “The Change Teaching 2020 : ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน” นวัตกรรมเด็กไทย หัวใจ นวัตกร : โลกเปลี่ยน ครูปรับ เด็กสร้าง ผ่านห้องเรียน GPAS Active Learning ใฝ่เรียนรู้ ร่วมลงมือทำ สร้างสรรค์การคิดขั้นสูง ด้วยพหุปัญญา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ –> https://drive.google.com/open?id=1gzq6gGxem_aI2pHzzMWIeXJS8Ku0NMHN