ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน SMP

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน SMP
(Science Math Program)