ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มารับเงินเรียนฟรี

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มารับเงินเรียนฟรี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี ให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่มารับเงินเรียนฟรี มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ !!