ประกาศ📣 เชิญชวน ท่านผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน HUG NA MARKET @Valaya Alongkorn “ตลาดในสวน…อบอวนด้วยความรัก ฮักนะ”

ริ่มวันแรก 26 มีนาคม 2564 นี้
เวลา 13.00 – 21.00” น.
เชิญชวนทุกท่านได้ที่งาน หากท่านใดสนใจที่จะร่วมขายของ สามารถจองบูธได้เลย ตามรายละเอียดที่แจ้ง
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเชิงประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในกัลยาณมิตร
❤ ❤ ❤