ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📣ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📍ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
https://bit.ly/3uuFJsp
📍ระดับชั้นอนุบาล 1 และระหว่างปีการศึกษา
https://bit.ly/3shPW8M
📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระหว่างปีการศึกษา
https://bit.ly/3LtSNo3