นำเสนอผลงานและนวัตกรรมของครูต้นแบบ ร.ร.สาธิตฯ

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนครูต้นแบบ ของโรงเรียนสาธิตฯ ไปจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps ,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน , ผลงานนักเรียน ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา ให้กับคณะครูอาจารย์ และศึกษานิเทศก์ จำนวน 400 คน