ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning

     วันที่29 พฤศจิกายน 2562ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน315 คนทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6โดยกระบวนการ Active learningณ พระราชวังบางปะอินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545ได้ระบุแนวการศึกษาการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงครูต้องจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้และเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และจิตสำนึกที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจาก

     การจัดโครงการทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning ได้ใช้โอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจอย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพระราชวัง และสัมผัสประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้ในห้องเรียน