ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะครูเข้าร่วมต้อนรับศึกษาดูงานดังกล่าว
คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา