ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563