ตารางกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียน English Program, Intensive English Program และ วิทย์-คณิต