ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1HIjnKQODZb-3kfpJhs3Q6XbqZO_2pQYn?usp=sharing