ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี English Integration Camp

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาให้ท้องถิ่น ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน”ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี English Integration Camp” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียน Mini English Program ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัด อบจ.ปทุมธานี ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ

หมายเหตุ ค่ายบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562
1.พักค้าง ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมของมหาวิทยาลัย) และรับประทานอาหารพร้อมอาหารว่างของห้องอาหารของศูนย์ฝึกประสบการณ์
2.สื่อทุกประเภท จัดทำ ณ โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย (VRU Printing)
3.การเดินทางต่างๆใช้บริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย รถบัส รถรางและรถตู้

ในนามโรงเรียนสาธิต ฯ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน