ครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

   วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายประถมศึกษา) นายฉัตร เจนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 The 10th BENJAMITRA Network National & International Conference Thai Higher Education Institutions : Empowering Towards Sustainable Development Goals ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอผลงานเนื่องในการประชุมครั้งนี้

present1