ครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2562 และนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถม โรงเรียนสาธิต.