คนเก่ง สาธิต

เด็กหญิงนีรนา ศรีวัฒนามงคล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน English Program โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จากคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารรัฐสภา วันที่ 11 มกราคม 2563