กีฬาภายใน “สาธิตวไลยอลงกรณ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สาธิตวไลยอลงกรณ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมในงานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หน้าหอประชุมอวไลยอลงกรณ์

ในการจัดงานกีฬาสีภายในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดบูธอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/