กิจกรรม Robotic Challenge “STEM Robotic for the future”

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น.
     อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Robotic Challenge “STEM Robotic for the future” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น.
     ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Robotic Challenge “STEM Robotic for the future” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี อาจารย์นฤนาท ลำไย ครูผู้สอนวิชา Robotic กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Robotic Challenge “STEM Robotic for the future” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาการคำนวณ ของระดับชั้นประถมศึกปีที่ 1-3

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/