กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2563

ในัวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ฉัตร เจนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมช่วงเช้า เปิดกองลูกเสือ และลอดถ้ำเสือ
ช่วงบ่าย 3 กิจกรรม (A,B,C)
ฐานที่ 1 ทักษะทางลูกเสือสำรอง(ทิศ)(ครูสุกานดา,วิทยากร
ธนภัทร) ณ สนามสีฟ้า
ฐานที่ 2 กิจกรรมB
ป่าดงพงพี(Jungle Dance)
(ครูนิตยา,
วิทยากรวิญญ์) ณ
หอประชุมชั้น 3
ฐานที่ 3 กิจกรรม C
งานศิลปะ (หน้ากากสัตว์ในนิทานเมาคลี
(ครูสุภาวดี,ครูสำเนียง,ครูยุพิน)ณ สนามหญ้าหน้าตึกอนุบาล