กิจกรรมเปิดเวทีเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ Active Learning “The Change Teaching 2020 : ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดเวทีเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ Active Learning “The Change Teaching 2020 : ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน” นวัตกรรมเด็กไทย หัวใจ นวัตกร : โลกเปลี่ยน ครูปรับ เด็กสร้าง ผ่านห้องเรียน GPAS Active Learning ใฝ่เรียนรู้ ร่วมลงมือทำ สร้างสรรค์การคิดขั้นสูง ด้วยพหุปัญญา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์