กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2562

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวมวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์