กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวสารวันเด็กแห่งชาติ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”