กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง อ.ฉัตร เจนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายประถมศึกษา และคณะครู ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เดินทางสู่ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในกิจกรรม การเดินทางไกลและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2562

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/